మోదీ అమెరికా పర్యటనపై ప్రత్యేక చర్చ

0

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/jJNmb3sbqSM” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>